ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА

КОЈЗАКЛИЕВ-ПАВЛЕСКА

Средни и големи стопански субјекти

Име на компанијата Дејност
Геталдус АД Скопје Трговија на мало
Гис ДООЕЛ Скопје Трговија во металургија
Дипо ДООЕЛ Охрид Електроника
Железник АД Демир Хисар Металургија
Жито Интеграл ДООЕЛ Скопје Пекарска индустрија
Мај Комерц ДООЕЛ Скопје Трговија на големо
Металекс ДООЕЛ Кавадарци Машинска индустрија
МЗТ Пумпи АД Скопје Металопреработувачка индустрија
МИС Глобус ДОО Скопје Месна индустрија
Полет АД Скоје Угостителски услуги
Стокомак ДОО Скопје Трговија на мало
Торус Инжинеринг ДОО Скопје Градежништво
Нале Транс ДООЕЛ Облешево Транспорт
Динамо Хит ДОО Велес Електро индустрија
Мирана ДООЕЛ Велес Прехрамбена индустрија
Пескара Вел ДООЕЛ Велес Металургија
Зелена Куќа ДОО Кочани Земјоделство
Гофи ДООЕЛ Скопје Издавање на недвижен имот
Зендолино Комерц ДОО Штип Трговија на мало
Кадоро ОТТО ДООЕЛ Крива Паланка Чевларска индустрија
Хемомак Пестициди ДОО Велес Трговија
Алевадо ДОО Велес Производство на кабли
Алевадо Кабел ДОО Велес Производство на кабли
Интеграл ДООЕЛ Тетово Трговија на големо
Матрикс ДОО Скопје Трговија на големо
Актива Осигурување АД Скопје Осигурување
Актива АБГ ДООЕЛ Скопје Осигурување
Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје Издавање и управување со сопствен недвижен имот
Киппер Маркет ДООЕЛ Тетово Трговија на мало
Велес Табак АД Велес Производство на тутун
Фабрика за шински возила Велес Производство на локомотиви
Каз Груп ДОО Скопје Трговија на големo
Вископ Консалтинг ДООЕЛ Скопје Услуги
В Три Трејд ДОО Скопје Трговија
Глобалкод ДОО Кичево Игри на среќа
Нова Медиа Гроуп ДООЕЛ Скопје Услуги
Мадал бал ДООЕЛ Скопје Градежништво
Балканија ДОО Куманово Трговија
Алдако ДОО Тетово Трговија
ФД Ал Коса Штип Финансиско друштво
Инџекшн Моулдинг Прилеп ДООЕЛ Производство
БМ Оил 2006 ДООЕЛ Прилеп Трговија
Набизи ДОО Струга Трговија
Чеза Комерц ДОО Скопје Трговија
ПН Метал ДОО Охрид Производство
Бунар Петрол ДОО Гостивар Трговија
Вини Фарма ДОО Скопје Производство
Фарекс ДОО Скопје Трговија
Аронија здрава храна ДООЕЛ Скопје Производство

Договорни постапки

Име на компанијата Дејност
КГМ Инженеринг ДОО Скопје Проверка на ставки од финансиски извештаи
Гратис Транс ДООЕЛ Скопје Проверка на ставки од финансиски извештаи
Дема Транс ДООЕЛ Скопје Проверка на ставки од финансиски извештаи
Биба Врановци ДООЕЛ Велес Проверка на ставки од финансиски извештаи
Синдикат на фудбалери на РМ Проверка

Јавен сектор

Име на компанијата Дејност
Јавно претпријатие Македонска радио дифузија Јавно претпријатие
Агенција за пошти на Република Македонија Регулаторно тело
Јавна установа од областа на здравството за потребите на Јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен центар Јавна установа
Агенција за управување со одземен имот на Република Македонија Агенција
Општина Македонска Каменица Општина
Агенција за регулирање на железничкиот сектор Агенција

Невладини организации

Име на компанијата Дејност
ФК Работнички Скопје Спортски клуб
ФК Вардар Скопје Спортски клуб
ФК Tетекс Спортски клуб
Здружение за европска перспектива Здружение
Здружение Мировна Акција Здружение

Проекти

Име на компанијата Донатор
Движење против дискриминација Европска Унија
Механизам за забрзување на иновации во Југоисточна Европа Европска Унија
Градење на вештини за одржлива иднина Women’s World Day of prayer – German Committee
Градење на капацитетите за создавање на економија базирана на знаење Австриска развојна агенција
Меѓународна соработка за валоризација на истражувачките резултати Европска Унија
CREAM – „Customer-driven Rail-freight services on a European mega-corridor based on Advanced business and operating Models“ Европска Унија
Крај на дискриминација по основ на хендикеп Европска Унија
Македонија без дискриминација Европска Унија
Медиумска легислатива вo дигиталната ера Шведски Хелсиншки комитет за човекови права
Зачувување на европските стандарди во слободата на изразување во медиумите Шведски Хелсиншки комитет за човекови права
Go Green, Go Clean from portable batteries Норвешка Амбасада
Establishment of System for Financial Intelligence Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Equipping the Fire Department of Municipality Veles with new Fire-fighting Vehicle implemented by Centre for development of Vardar Planning Region Embassy of Japan in Skopje
Single Mother (Self) Employment Programme Европска Унија
Support of the process of integrated education in schools Европска Унија