ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА

КОЈЗАКЛИЕВ-ПАВЛЕСКА

Средни и големи стопански субјекти

Име на компанијата Дејност
Гис ДООЕЛ Скопје Трговија во металургија
Дипо ДООЕЛ Охрид Електроника
Железник АД Демир Хисар Металургија
Мај Комерц ДООЕЛ Скопје Трговија на големо
Металекс ДООЕЛ Кавадарци Машинска индустрија
МЗТ Пумпи АД Скопје Металопреработувачка индустрија
МИС Глобус ДОО Скопје Месна индустрија
Нале Транс ДООЕЛ Облешево Транспорт
Динамо Хит ДОО Велес Електро индустрија
Мирана ДООЕЛ Велес Прехрамбена индустрија
Пескара Вел ДООЕЛ Велес Металургија
Гофи ДООЕЛ Скопје Издавање на недвижен имот
Зендолино Комерц ДОО Штип Трговија на мало
Хемомак Пестициди ДОО Велес Трговија
Алевадо ДОО Велес Производство на кабли
Алевадо Кабел ДОО Велес Производство на кабли
Интеграл ДООЕЛ Тетово Трговија на големо
Матрикс ДОО Скопје Трговија на големо
Актива Осигурување АД Скопје Осигурување
Актива АБГ ДООЕЛ Скопје Осигурување
Киппер Маркет ДООЕЛ Тетово Трговија на мало
В Три Трејд ДОО Скопје Трговија
Глобалкод ДОО Кичево Игри на среќа
Клип Медиа Гроуп ДООЕЛ Скопје Услуги
Мадал бал ДООЕЛ Скопје Градежништво
Балканија ДОО Куманово Трговија
Алдако ДОО Тетово Трговија
ФД Ал Коса Штип Финансиско друштво
Инџекшн Моулдинг Прилеп ДООЕЛ Производство
Вини Фарма ДОО Скопје Производство
Фарекс ДОО Скопје Трговија
Виспак Пела ДОО Скопје Производство
Пан промет ДООЕЛ Велес Tранспорт
Еуро Петрол ДОО Чешиново Tрговија
Италеуромак ДООЕЛ Велес Tранспорт
Грантекс ДООЕЛ Штип Производство
Интер Метал Мет ДООЕЛ Василево Производство
ПЦ Контрол Харвер ДООЕЛ Струмица Трговија
Асстор ДООЕЛ Скопје Трговија
Портланд ОПЦ ДООЕЛ Струмица Производство
Викмар Транспорт ДООЕЛ Удово Tранспорт
Изгрев Инженеринг ДООЕЛ Велес Производство
Сопродекс ДООЕЛ Скопје Трговија
АТС АММО ДООЕЛ Македонски Брод Производство
АТС ГОУП ДООЕЛ Скопје Производство
МЦА ДООЕЛ Скопје Скопје Услуги
Маг Логистикс ДОО Скопје Трговија
Центро Фрута ДООЕЛ Виница Производство
Пододекор ДОО Велес Трговија

Договорни постапки

Име на компанијата Дејност
Синдикат на фудбалери на РМ Проверка
Хомес Глобе ДОО Ревизија
Аронија здрава храна ДООЕЛ Скопје Ревизија
Еликософт ДООЕЛ Скопје Уверување

Јавен сектор

Име на компанијата Дејност
Агенција за пошти на Република Македонија Регулаторно тело
Агенција за регулирање на железничкиот сектор Агенција

Проекти

Име на компанијата Донатор
Движење против дискриминација Европска Унија
Механизам за забрзување на иновации во Југоисточна Европа Европска Унија
Градење на вештини за одржлива иднина Women’s World Day of prayer – German Committee
Градење на капацитетите за создавање на економија базирана на знаење Австриска развојна агенција
Меѓународна соработка за валоризација на истражувачките резултати Европска Унија
CREAM – „Customer-driven Rail-freight services on a European mega-corridor based on Advanced business and operating Models“ Европска Унија
Крај на дискриминација по основ на хендикеп Европска Унија
Македонија без дискриминација Европска Унија
Медиумска легислатива вo дигиталната ера Шведски Хелсиншки комитет за човекови права
Зачувување на европските стандарди во слободата на изразување во медиумите Шведски Хелсиншки комитет за човекови права
Go Green, Go Clean from portable batteries Норвешка Амбасада
Establishment of System for Financial Intelligence Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Equipping the Fire Department of Municipality Veles with new Fire-fighting Vehicle implemented by Centre for development of Vardar Planning Region Embassy of Japan in Skopje
Single Mother (Self) Employment Programme Европска Унија
Support of the process of integrated education in schools Европска Унија
A roadmap towards a collective South-Notrh-East West Momentum Европска Унија